Om Fonden

Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer

CVR-nr.: 33 25 38 26

Stiftet: 8. september 2010

Revision KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Bankforbindelse: Hvidbjerg Bank

 

1 NAVN OG HJEMSTED

 

1.1. Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer

1.2. Fonden er stiftet af Struer Kommune.

1.3. Fondens hjemsted er Struer Kommune.

 

2. FORMÅL

 

2.1. Fondens formål er, at fremme erhvervsudviklingen i Struer Kommune ved at etablere og drive

en udviklingspark, herunder udleje lokaler, stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne samt dertil knyttet salg, drift og formidling.

 

2.2. Fonden kan endvidere deltage i og fremme projekter, som fremmer erhvervsudviklingen i

Nordvestjylland med primært fokus på kommunens erhvervsmæssige styrkeposition indenfor

softwareudvikling, elektronikproduktion, mekanik, industriel design samt eventuelt nye

forretningsområder.

 

3 KAPITALFORHOLD

 

3.1. Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen DKK 300.000 der indbetales som apportindskud.

3.2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

 

4. FONDENS FORHOLD TIL STIFTER

 

4.1. Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

4.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

 

5.BESTYRELSEN

 

5.1. Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, bortset fra et

medlem bestående af den til enhver tid siddende borgmester, viceborgmester eller kommunaldirektør, som udpeges af Struer Kommune.

 

5.2. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring indenfor fondens

formål. Bestyrelsen udpeges ud fra en samlet kompetenceprofil, der baseres på geografiske, faglige

og erhvervsmæssige hensyn.

Ved sammensætningen og indstillingen af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for

fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation

til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

I forbindelse med indstillingen af nye bestyrelsesmedlemmer nedsætter bestyrelsen en

nomineringskomite til at fremkomme med relevante og kompetente forslag til kandidater baseret på de i vedtægterne nedskrevne kompetencer. Nomineringskomiteen består af 2 medlemmer inklusive formanden.

 

5.3. I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand.

 

5.4. Medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode, således at 2 medlemmer udpeges i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Genudpegning kan finde sted, dog således, at et bestyrelsesmedlem maksimalt kan være medlem af bestyrelsen i 12 år. Valgperioden udløbet umiddelbart efter årsmødet.

 

5.5. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 år.

 

5.6. I tilfælde af at et medlem fratræder bestyrelsen før udløbet af udpegningsperioden, udpeger

bestyrelsen et nyt medlem for den resterende periode.

 

5.7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

 

5.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen

træffer beslutning med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

5.9. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige

tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening i protokollen.

 

5.10. Bestyrelsen kan i en forretningsorden nærmere fastsætte udførelsen af bestyrelsens opgaver.

 

6. DIREKTØR

 

6.1.Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

 

7. ÅRSMØDE

 

7.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde(årsmøde) hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

 

7.2. Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune. Dagsorden for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden

2. Godkendelse af fondens årsrapport

3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, til uddelinger i henhold til

vedtægten, eller til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af revisor.

5. Eventuelt

 

8. ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

 

8.1. Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og

betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et

tilfredsstillende afkast.

 

9. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

 

9.1. Fondens evt. årlige overskud opgjort i henhold til Årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver

og efter fradrag af henlæggelse i henhold til Årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af

Fonden skal anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. pkt. 2.1 og 2.2.

 

9.2. Bestyrelsen er fritstillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle Fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

 

10. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

 

10.1. Der er mulighed for at yde vederlag til bestyrelsen.

 

11. FONDENS REGNSKABSÅR

 

11.1. Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

 

11.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil 31.december 2011.

 

12. ÅRSRAPPORT

 

12.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser herom.

 

12.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder om Fondens aktiver og

passiver, dens økonomiske stilling samt resultat. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af

bestyrelsen.

 

13. REVISION

 

13.1. Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 

13.2. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

14. TEGNINGSREGEL

 

14.1. Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren, et bestyrelsesmedlem eller af to

bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

15. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

 

15.1. Ændring af Fondens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer i bestyrelsen

stemmer for samt godkendelse fra fondsmyndigheden og evt. samtykke fra civilstyrelsen.

 

16. OPLØSNING AF FONDEN

 

16.1. Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af

bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedernes tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

 

16.2. I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes i overensstemmelse med

bestemmelserne om anvendelse af overskud.

 

16.3. Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til en stifter.

 

16.4. Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 29.08.2022

 

Bestyrelse:

Carl Henrik Jeppesen

Samlet vederlag fra fonden: 30.000,-

Helle Toftgaard

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-

Alex Mathiasen

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-

Jesper Thyrring Møller

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-

Rasmus Færch

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-