Om Fonden

Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer CVR-nr.: 33 25 38 26

Stiftet: 8. september 2010 Hjemsted: Strue

Regnskabsår: 1. januar  31. december

 

Revision KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S Bankforbindelse Vestjysk Bank

 

Fondens væsentligste aktiviteter

 

Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer blev stiftet september 2010, og åbnede samme måned en udviklingspark på Fælledvej 17 i Struer. Fonden overtog et lejemål på ca. 7.000 m2 fra Ericsson, som hidtil havde drevet forretning der. Fondens formål er at etablere og drive en udviklingspark som en aktiv del af et dynamisk økosystem for teknologibaserede iværksættere og vækstvirksomheder i Nordvestjylland.

 

BusinessPark Struer står for drift og vedligehold af bygningerne og stiller servicefaciliteter som kontormøbler, internet, serverrum, lager, mødelokaler, kursuscenter, showroom, instrumenter og værksteder til rådighed. Endelig sikres andre relevante ydelser gennem projekter, samarbejdsaftaler og partnerskaber, f.eks. driften af kantinen.

 

God fondsledelse

 

Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med “Anbefalingerne om god fondsledelse”. Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag, som er angivet nedenfor: 

 

1: Åbenhed og kommunikation

1.1    Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden  den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

 

Fonden følger denne anbefaling.

  

2: Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1    Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1    Det anbefales, at bestyrelsen med henblik  at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i ved- tægten.

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

 

Fonden følger denne anbefaling.

2.2    Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1    Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrel- sesmøderne med henblik  at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.2.2    Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoderbestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdri- vende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvar- lig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3    Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1    Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hver andet år, vurderer og fastlægger, hvilke kompeten- cer bestyrelsenskal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3.2    Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i ved- tægten sikrer enstruktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og ind- stilling af kandidater til bestyrelsen.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3.3    Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges  baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse  sammenholdt medbehovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3.4    Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • Den pågældendes navn og stilling, den pågældendes alder og køn, dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • Medlemmets eventuelle særlige kompetencer, den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • Hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder.
 • Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.
 • Om medlemmet anses for uafhængigt.

 

Fonden følger denne anbefaling

 

2.3.5    Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidiger medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed, medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.4    Uafhængighed

 

2.4.1    Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen(eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem væreuafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og  fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:

 • Er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • Inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • Inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • Er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • Er i nær familie med eller på en anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • Er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær.
 • Er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.


Fonden følger denne anbefaling.

 

2.5    Udpegningsperiode

2.5.1    Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.5.2    Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller  fondens hjemmeside. Der er ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. Dette vil ske og denne vil blive indarbejdet i forretningsorden.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.6    Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion

2.6.1    – Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

 2.6.2     Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrator arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

 

Fonden følger denne anbefaling.

  

3: Ledelsens vederlag

3.1.1    – Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fastvederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabs- mæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

 

Fonden følger denne anbefaling.

 

3.1.2    Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.

Fonden følger denne anbefaling

 

 

 Bestyrelse:

Carl Henrik Jeppesen

Samlet vederlag fra fonden: 30.000,-

 

Helle Toftgaard

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-

 

Alex Mathiasen

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-

 

Jesper Thyrring Møller

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-

 

Rasmus Færch

Samlet vederlag fra fonden: 5000,-