Om Fonden

Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer

CVR-nr.: 33 25 38 26

Stiftet: 8. september 2010

Hjemsted: Struer

Regnskabsår: 1. januar – 31. december, 9. regnskabsår

Revision KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Bankforbindelse Vestjysk Bank

Fondens væsentligste aktiviteter

Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer blev stiftet september 2010, og åbnede samme måned en udviklingspark på Fælledvej 17 i Struer. Fonden overtog et lejemål på ca. 7.000 m2 fra Ericsson, som hidtil havde drevet forretning der. Fondens formål er at etablere og drive en udviklingspark som en aktiv del af et dynamisk økosystem for teknologibaserede iværksættere og vækstvirksomheder i Nordvestjylland.

BusinessPark Struer står for drift og vedligehold af bygningerne og stiller servicefaciliteter som kontormøbler, internet, serverrum, lager, mødelokaler, kursuscenter, showroom, instrumenter og værksteder til rådighed. Endelig sikres andre relevante ydelser gennem projekter,
samarbejdsaftaler og partnerskaber, f.eks. driften af kantinen.

God fondsledelse

Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med “Anbefalingerne om god fondsledelse. Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag, som er angivet nedenfor:

1: Åbenhed og kommunikation
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2: Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

Den pågældendes navn og stilling,

Den pågældendes alder og køn,

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer, den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

Om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger denne anbefaling – se efterfølgende oversigt.

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed, medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og
så fremdeles.

Fonden følger denne anbefaling.

2.5 Udpegningsperiode
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. 

Fonden følger denne anbefaling.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Der er ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. Dette vil ske og denne vil blive
indarbejdet i forretningsorden.

Fonden følger denne anbefaling.

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion
2.6.1 – Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.


2.6.2 – Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrator arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden følger denne anbefaling.


3: Ledelsens vederlag

3.1.1 – Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fonden følger denne anbefaling.


3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtagerfor varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Fonden følger denne anbefaling

 

Bestyrelse:

Carl Henrik Jeppesen

Alder: 65 År
Køn: Mand
Indtrådt i Bestyrelsen: 2010
Genvalg har funder sted? Ja
Udløb af valgperiode: 2022
Øvrige ledelseserhverv: SoundHub Denmark A/S
Udpeget af myndighed: Struer Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Samlet vederlag fra fonden: 30.000,-

Helle Toftgaard

Alder: 58 År
Køn: Kvinde
Indtrådt i Bestyrelsen: 2014
Genvalg har funder sted? Ja
Udløb af valgperiode: 2022
Øvrige ledelseserhverv: Struer Statsgymnasium
Udpeget af myndighed: Struer Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Samlet vederlag fra fonden: 5.000,-

Elke Marie Hou Carleton

Alder: 42 År
Køn: Kvinde
Indtrådt i Bestyrelsen: 2015
Genvalg har funder sted? Nej
Udløb af valgperiode: 2022
Øvrige ledelseserhverv: Carleton Holding IVS, Carleton Leagal Consulting
Udpeget af myndighed: Struer Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Samlet vederlag fra fonden: 5.000,-

Kenneth Iversen

Alder: 70 År
Køn: Mand
Indtrådt i Bestyrelsen: 2018
Genvalg har funder sted? Nej
Udløb af valgperiode: 2022
Øvrige ledelseserhverv: Hans Foxby´s Fond, Foxby-Iversen Fond, AUHE midtvests Støttefond, Thyborøn Havn
Udpeget af myndighed: Struer Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Samlet vederlag fra fonden: 5.000,-

Rasmus Færch

Alder: 57 År
Køn: Mand
Indtrådt i Bestyrelsen: 2010
Genvalg har funder sted? Ja
Udløb af valgperiode: 2022
Øvrige ledelseserhverv: Direktør i SLAF ApS, Færch af 25. juni 2010 ApS, Malau Invest ApS, CL Færch Invest ApS,
Ejendomsselskabet Nyholmvej Holstebro ApS, Ved Fjorden 2 ApS, Ejendomsselskabet Hanstholmvej, Thisted ApS, Breinholt af 1903 ApS, 
Ved Fjorden 2, Træning ApS, R. Færch Invest ApS og Ramasøch ApS. Bestyrelsesformand i Nupark Innovation A/S, Nupark Accelerace Management A/S, Danhydra A/S, Danhydra Holding ApS, Danhydra Group ApS, Danhydra Services ApS, Danhydra Supply ApS og Ejendomsselskabet Nordlandet ApS. Bestyrelsesmedlem i Struer Museumsfond, Kaas Landbrug ApS, Foreningen Kurbad Limfjorden FMBA, Ejendomsselskabet Struer Museum A/S, Færchfonden, Den Erhvervsdrivende Fond Nupark, Nupark Accelerace Invest Management ApS og Slovakian Field Invest ApS, Tectona Holding ApS og Sound Hub Denmark A/S
Udpeget af myndighed: Struer Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Samlet vederlag fra fonden: 5.000,-