Lejetilbuddet omfatter

Der kan lejes skrivebord(e) i åbne områder og lukkede kontorer

Arbejdsplads/skrivebord

Findes i to udgaver, ”den store” med 1 skrivebord på 20 m2 gulvareal og ”den lille”, hvor 2 skriveborde deles om 20 m2.

Lukket kontor/lokale

For lukket kontor betales husleje efter areal

Huslejen dækker

De nævnte huslejer er inkl. rengøring, normalt forbrug og fællesudgifter, som omfatter vand, varme, el og internet, ejendomsskatter, bygningsforsikring, skadedyrsbekæmpelse, brandalarm, tyveri- og adgangsalarm, indvendig og udvendig vedligehold, drift, renhold og vintertjenester af udendørsarealer.

BusinessPark Struer sørger for rengøring af både fællesarealer og arbejdspladser.
Arbejdspladser: Gulve og ryddede borde og reoler rengøres ugentlig
Toiletter: Daglig
Fællesarealer: Mindst ugentlig, afhængig af belastningen

BusinessParken har skriveborde, kontorstole og reoler, som stilles gratis til rådighed for lejerne.

Kabling af fastnettelefon og internet til hver arbejdsplads, lejer aftaler og betaler selv fastnettelefon abonnement.
Lejer betaler selv for eventuel etablering af lukket netværk, samt for retablering ved fraflytning.

For apparater og ”maskiner” med et elforbrug over 150 kWh pr. måned/5 kWh pr. døgn, skal særskilt betaling aftales med leder af BusinessPark Struer.

Rabat

Der er 20 % rabat på huslejen i 12 måneder til Start-up og Expansion virksomheder – se nedenfor.

Der er 10 % rabat på lejemål over 200 m2

Prisindeks

De angivne beløb er baseret på april 2013 nettoprisindeks. De reguleres årligt i juli måned med nettoprisindeks for april måned det pågældende år.

Depositum

Ved lejemålets indgåelse betales et depositum, som for kontor udgør 3 måneders husleje, og for et skrivebord udgør den 1 måneds husleje.

Depositum for Start-up og Expansion virksomheder udgør 1 måneds husleje, de første 12 måneder, derefter 3 måneder for kontorlejemål.

Opsigelse

Lejemål kan opsiges skriftligt til den 1. i en måned med en opsigelsesperiode på 3 måneder for kontor og 1 måned for et skrivebord.

Opsigelsesperioden for Start-up og Expansion virksomheder er 1 måned i de første 12 måneder og derefter 3 måneder for kontorlejemål

Hvis en lejer ved indflytning ønsker større bygningsmæssige forandringer, skal opsigelsesperioden aftales individuelt.

Definition af Start-up og Expansions virksomheder

En virksomhed er defineret som Start-up de første 12 måneder efter stiftelsen. Husleje, depositum og opsigelsesvarsel er fordelagtige for Start-up virksomheder de første 12 måneder af lejemålet. En virksomhed er defineret som Expansion i 12 måneder, når den indenfor 12 måneder øger beskæftigelse og lejemålets nettoareal med mindst 20%.

En Expansion virksomhed får ved lejemålets indgåelse fordelagtig husleje, depositum og opsigelsesvarsel de første 12 måneder af lejemålet. En virksomhed, der under lejemålet opnår Expansion status, får fordelagtig huslejesats og deraf følgende depositum på den del af nettoarealet, som virksomheden øger lejemålet med. Opsigelsesvarsel ændres ikke. En virksomhed, der i successive 12 måneders perioder har Expansion status, beholder de fordelagtige vilkår for de omfattede huslejedele i perioden med Expansion status.

Følgende services er inkluderet i huslejen

• Forbrug og andre fællesudgifter(se bilag 1)
• Rengøring;
arbejdspladser: gulve og ryddede borde og reoler rengøres ugentlig, toiletter: dagligt
fællesarealer: mindst ugentlig, afhængig af belastning
• Kabling til alle arbejdspladser med adgang til internet (normal belastning);
lejer betaler for ønskede ændringer efter indflytning
• Adgang til trådløst netværk med internetadgang
• Kabling af fastnettelefoni til alle arbejdspladser; lejer laver selv aftale med og betaler
teleselskab
• Post- og kunde/gæstemodtagelse
Breve, aviser og småpakker fordeles i postbakker v. kantinen, større pakker ligger i receptionen
Børsen og Dagbladet til læsning i fællesarealet v. kantinen
• Viceværtsfunktion
• Skalsikring af bygningen

Lejemål giver adgang til vederlagsfrit at benytte
• Skriveborde, kontorstole og reoler fra BusinessPark Struers depot
• Mødelokaler til ikke kommercielle møder
• Adgang til kantine; madordning betales separat
• Te køkkener
• Receptionsområdet og gangarealer
• Toiletter og bad
• Parkering og cykelskure
• Kørerampe for lastbil

Lejemål giver adgang til mod vederlag at benytte
• Opbevaring i aflåst lager- og depotrum; 613 kr. pr. m2 pr. år
• Pallereol; 613 kr. pr. EU palle pr. år (højde 1 m.)
• Udstilling i showroom; 613 kr. pr. m2 pr. år
• Arkivreoler i aflåst arkivrum
• Aflåst serverrum med køling, inergen- og no-break anlæg; betaling efter strømforbrug med faktor
1,5 på energiprisen no-break ved strømsvigt op til 8 min
• Mødelokaler til kommercielle aktiviteter f.eks. indtægtsgivende kurser; 50 kr. pr. time
• Måleinstrumenter og udstyr fra BusinessPark Struers instrument- og udstyrspark
• Klimaskabe
• Testrum
Udlejer kan udnytte overskudskapacitet til udlejning til trediemand